Prijavite se za studije socijalizma!

FOTO: Centar za politike emancipacije

Zašto Studije socijalizma?

Slom socijalizma doveo je do potpunog brisanja iz fakultetskih kurikuluma teorijskih pristupa koji pružaju izazov dominantnom političkom i ekonomskom sistemu. Želimo li uzdrmati status quo neophodno je reaktuelizovati polje kritičke teorije. Ipak, studije o kojima je ovde reč imaju nameru da odu korak dalje od zadovoljavanja intelektualne znatiželje, odnosno, cilj nam je da program bude početak dalje artikulacije kritike kapitalizma u pravcu promišljanja mogućnosti njegovog prevazilaženja.

Zašto socijalizam?

Socijalizam može delovati kao stvar prošlosti. Ipak, realnost u kojoj živimo pokazuje nam da današnji zadati politički i ekonomski okviri ne dovode do blagostanja već do sve veće polarizacije društva na mali broj bogatih i privilegovanih, sa jedne, i ogromnu masu osiromašenih i obespravljenih ljudi, sa druge strane. Kriza koja od 2008. godine potresa veliki deo planete zahuktala je debatu o tome kako prevazići kapitalizam, a ekološka kriza kojoj svedočimo ovu debatu čini još intenzivnijom. U širokom spektru političkih odgovora na aktuelno stanje levica se vratila u igru kroz različite društvene pokrete i političke partije. Socijalizam, kao sveobuhvatni naziv za društvo koje u prvi plan stavlja ideju zadovoljenja potreba ljudi, a ne profita, predstavlja jedan od pravaca u kojima se naša društva mogu u budućnosti razvijati. Stoga, istraživanje socijalističke politike danas, ali i iskustava realnopostojećih socijalizama postaje sve važnije.

Šta je sadržaj Studija socijalizma?

Studije socijalizma su osmišljene kao jednogodišnji program tokom kojeg će se učesnici i učesnice upoznati sa osnovama socijalističke misli. Prvi semestar biće posvećen osnovnim teorijskim konceptima – uvod u kritiku političke ekonomije; osnove socijalizma kao sistema društvene reprodukcije; osnove socijalističkog feminizma; pregled i analiza socijalističkih, radničkih i šire obuhvaćenih progresivnih društvenih pokreta. Drugi semestar će se zasnivati na zajedničkom promišljanju šta bi bila socijalistička politika danas – kako omogućiti ekonomsku redistribuciju, demokratsku kontrolu i radničko samoupravljanje; da li je moguća netržišna razmena; kako bi izgledala ekološki održiva socijalistička privreda; da li su participativni budžet i osnovni dohodak kompatibilni sa socijalističkim projektom, itd. Takođe, program će obuhvatiti i kritičko upoznavanje sa najvažnijim oblicima savremenog organizovanja u borbi za drugačiji svet i suštinski pravednije društvo. U tom smislu, Studije predstavljaju kombinaciju generalne teorijske osnove i proaktivne političke prakse socijalizma.