Konkurs: Suzbijanje ekstremizma
Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Projekti za konkurs

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:

  • Afirmišu pluralizam, solidarnost i pravedno društvo; ukazuju na štetne posledice stavova i akcija koje šire netrpeljivost, suprotstavljaju se društvenoj zatvorenosti i marginalizaciji, i kritički se odnose prema ekstremističkim idejama i praksama; 
  • Doprinose očuvanju i širenju slobodnog javnog prostora (fizičkog i digitalnog) za demokratsko aktivističko delovanje; 
  • Razvijaju i sprovode aktivnosti i prakse koje podstiču građanina da se uključi u upravljanje javnim poslovima u lokalnoj zajednici radi rešavanja konkretnih problema kroz aktivni građanski angažman. 

Za koga je namenjen konkurs?

Projekte mogu podneti organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana i profesionalna udruženja, nedržavne građanske institucije, i sl), institucije neposredne demokratije (npr. mesne zajednice i sl), i druge javne institucije.

Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno. Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

Način i rok prijave

Formulari za prijavu projekata mogu se preuzeti OVDE .Predlozi projekata podnose se na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše.

Rok za prijavu projekata je 16. februar 2018. godine.

Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da pojekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije koja je Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd.

Prednosti

Fondacija će dati prednost projektima koji koriste kreativne i inovativne metodologije rada (novi aktivizam), imaju razrađenu komunikacionu strategiju, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta.