Marko Nedeljković: Rad sa ljudima je promenio moj život
Privatna arhiva

1.​ ​ Dragi​ ​ Marko,​ ​ pre​ ​ svega​ ​ hvala​ ​ ti​ ​ što​ ​ si​ ​ pristao​ ​ na​ ​ ovaj​ ​ intervju​ ​ za​ ​ portal​ ​ iSerbia,​ ​ čast​ ​ mi​ ​ je što​ ​ imam​ ​ priliku​ ​ da​ ​ razgovaram​ ​ sa​ ​ tobom!​ ​ Dakle,​ ​ s​ ​ obzirom​ ​ na​ ​ to​ ​ da​ ​ si​ ​ trenutno​ ​ na​ ​ poziciji predsednika​ ​ Evropskog​ ​ parlamenta​ ​ mladih​ ​ Srbije,​ ​ da​ ​ li​ ​ bi​ ​ mogao​ ​ naše​ ​ čitaoce​ ​ da​ ​ upoznaš sa​ ​ tim​ ​ šta​ ​ tačno​ ​ predstavlja​ ​ ovaj​ ​ model​ ​ parlamenta​ ​ i​ ​ koja​ ​ je​ ​ tvoja​ ​ sadašnja​ ​ uloga​ ​ u​ ​ njemu?


Hvala​ ​ na​ ​ pozivu,​ ​ čast​ ​ i​ ​ zadovoljstvo​ ​ su​ ​ moji!​ ​ Evropski​ ​ parlament​ ​ mladih​ ​ Srbije​ ​ (EPMS)​ ​ je omladinska​ ​ organizacija​ ​ koja​ ​ se​ ​ bavi​ ​ osnaživanjem​ ​ mladih​ ​ u​ ​ debati,​ ​ učeći​ ​ ih​ ​ demokratskim vrednostima.​ ​ Naša​ ​ organizacija​ ​ je​ ​ deo​ ​ mreže​ ​ Evropskog​ ​ parlamenta​ ​ mladih​ ​ koja​ ​ postoji​ ​ u​ ​ 40 država​ ​ u​ ​ Evropi,​ ​ i​ ​ možete​ ​ odmah​ ​ pretpostaviti​ ​ da​ ​ to​ ​ omogućava​ ​ našim​ ​ članovima​ ​ da​ ​ putuju​ ​ i upoznaju​ ​ svoje​ ​ vršnjake​ ​ širom​ ​ kontinenta.​ ​ Međutim,​ ​ EPMS​ ​ je​ ​ mnogo​ ​ više​ ​ od​ ​ ove​ ​ školske definicije.​ ​ To​ ​ je​ ​ mesto​ ​ na​ ​ kojem​ ​ debata​ ​ jeste​ ​ primarni,​ ​ ali​ ​ defitivno​ ​ ne​ ​ i​ ​ jedini​ ​ aspekt​ ​ života​ ​ u kojem​ ​ članovi​ ​ mogu​ ​ napredovati.​ ​ 


Zapravo​ ​ rad​ ​ u​ ​ parlamentu​ ​ je​ ​ mnogima​ ​ promenio​ ​ živote tako​ ​ što​ ​ su​ ​ tada​ ​ spoznali​ ​ u​ ​ čemu​ ​ su​ ​ stvarno​ ​ dobri​ ​ i​ ​ čime​ ​ zaista​ ​ žele​ ​ da​ ​ se​ ​ bave​ ​ u​ ​ životu. Stvar​ ​ je​ ​ u​ ​ tome​ ​ što​ ​ se​ ​ u​ ​ našem​ ​ radu​ ​ može​ ​ pronaći​ ​ svako,​ ​ samo​ ​ ako​ ​ pokaže​ ​ dovoljno​ ​ želje​ ​ i uloži​ ​ dovoljno​ ​ energije.​ ​ Smatram​ ​ da​ ​ na​ ​ sve​ ​ to​ ​ utiče​ ​ jedna​ ​ prelepa​ ​ atmosfera​ ​ koja​ ​ vlada​ ​ u našoj​ ​ organizaciji.​ ​ Pripadnost​ ​ organizaciji​ ​ i​ ​ učešće​ ​ na​ ​ događajima​ ​ su​ ​ jedna​ ​ vrsta​ ​ motivacije ali​ ​ i​ ​ odmora​ ​ jer​ ​ tu​ ​ srećete​ ​ mlade​ ​ slične​ ​ sebi​ ​ koji​ ​ sanjaju​ ​ snove​ ​ kao​ ​ i​ ​ vi​ ​ i​ ​ zajedno​ ​ sa​ ​ vama dele​ ​ iste​ ​ vrednosti.​ ​ 


Moja​ ​ uloga​ ​ je​ ​ vrlo​ ​ jednostavna​ ​ (kroz​ ​ smeh),​ ​ ja​ ​ samo​ ​ treba​ ​ da​ ​ osiguram da​ ​ ovo​ ​ sve​ ​ funkcioniše​ ​ kako​ ​ treba.​ ​ Jedostavno​ ​ je​ ​ jer​ ​ na​ ​ ostvarenju​ ​ ove​ ​ priče​ ​ radim​ ​ sa veoma​ ​ profesionalnim​ ​ i​ ​ kvalitetnim​ ​ ljudima,​ ​ sa​ ​ članovima​ ​ upravnog​ ​ odbora ​ ​ i​ ​ njihovim timovima.​ ​ Da​ ​ nije​ ​ tog​ ​ kvaliteta​ ​ u​ ​ radu,​ ​ sve​ ​ bi​ ​ ovo​ ​ bilo​ ​ teško​ ​ ostvarivo.

2.​ ​ Šta​ ​ bi​ ​ izdvojio​ ​ kao​ ​ svoje​ ​ osnovne​ ​ ciljeve​ ​ na​ ​ mestu​ ​ predsednika​ ​ ove​ ​ organizacije​ ​ u​ ​ ovom mandatu?​ ​ Postoji​ ​ li​ ​ nešto​ ​ što​ ​ bi​ ​ eventualno​ ​ voleo​ ​ da​ ​ promeniš​ ​ ili​ ​ nadogradiš?


Kada​ ​ sam​ ​ se​ ​ prijavio​ ​ za​ ​ ovu​ ​ poziciju​ ​ razmišljao​ ​ sam​ ​ šta​ ​ je​ ​ to​ ​ što​ ​ nedostaje​ ​ nama​ ​ kao​ ​ jednoj omladinskoj​ ​ organizaciji​ ​ u​ ​ Srbiji​ ​ i​ ​ shvatio​ ​ da​ ​ omladinske​ ​ organizacije​ ​ i​ ​ organizacije​ ​ za​ ​ mlade nisu​ ​ podjednako​ ​ zastupljene​ ​ u​ ​ svim​ ​ sredinama.​ ​ Osim​ ​ u​ ​ velikim​ ​ gradovima,​ ​ mladi​ ​ ne​ ​ dobijaju dovoljno​ ​ šansi​ ​ iz​ ​ mnogih​ ​ razloga​ ​ poput​ ​ nedostatka​ ​ materijalnih​ ​ ili​ ​ ljudskih​ ​ resursa.​

​U mnogim​ ​ mestima​ ​ u​ ​ Srbiji​ ​ i​ ​ pored​ ​ velikog​ ​ broja​ ​ mladih​ ​ ne​ ​ postoji​ ​ nikakav​ ​ vid​ ​ organizovanja što​ ​ nikako​ ​ ne​ ​ bi​ ​ smelo​ ​ da​ ​ bude​ ​ slučaj.​

Upravo​ ​ zbog​ ​ toga​ ​ mišljenja​ ​ sam​ ​ da​ ​ EPMS​ ​ svojim primerom​ ​ treba​ ​ da​ ​ pokaže​ ​ da​ ​ bi​ ​ trebalo​ ​ da​ ​ svi​ ​ imaju​ ​ jednake​ ​ šanse​ ​ i​ ​ da​ ​ je​ ​ omladinski aktivizam​ ​ podjednako​ ​ pristupačan​ ​ i​ ​ dostupan​ ​ svima.​ ​ Ovo​ ​ takođe​ ​ podrazumeva​ ​ i​ ​ poseban osvrt​ ​ na​ ​ inkluzivnost​ ​ i​ ​ dodatan​ ​ trud​ ​ za​ ​ uključivanje​ ​ mladih​ ​ iz​ ​ različitih​ ​ društevnih​ ​ manjina​ ​ i zajednica.​ ​ Jednaka​ ​ šansa​ ​ za​ ​ svakoga​ ​ je​ ​ cilj​ ​ kojem​ ​ EPMS​ ​ teži​ ​ u​ ​ ovom​ ​ mandatu.

3.​ ​ Prethodne​ ​ godine​ ​ bio​ ​ si​ ​ član​ ​ Upravnog​ ​ odbora​ ​ zadužen​ ​ za​ ​ ljudske​ ​ resurse​ ​ i​ ​ regionalni razvoj,​ ​ a​ ​ sada​ ​ si​ ​ predsednik​ ​ čitave​ ​ organizacije​ ​ –​ ​ opiši​ ​ nam​ ​ kako​ ​ je​ ​ izgledao​ ​ ovaj​ ​ put pozicioniranja​ ​ i​ ​ šta​ ​ si​ ​ naučio​ ​ tokom​ ​ njega?


Pre​ ​ nego​ ​ što​ ​ sam​ ​ postao​ ​ član​ ​ upravnog​ ​ odbora​ ​ bio​ ​ sam​ ​ i​ ​ regionalni​ ​ koordinator​ ​ za​ ​ Niš,​ ​ a​ ​ i glavni​ ​ organizator​ ​ regionalne​ ​ konferencije​ ​ u​ ​ Nišu.​ ​ To​ ​ je​ ​ upravo​ ​ ono​ ​ o​ ​ čemu​ ​ sam​ ​ malo​ ​ pre pričao​ ​ –​ ​ Evropski​ ​ parlament​ ​ mladih​ ​ pruža​ ​ priliku​ ​ da​ ​ učite,​ ​ radite​ ​ na​ ​ sebi​ ​ i​ ​ pronađete​ ​ sebe​ ​ u onome​ ​ u​ ​ čemu​ ​ uživate.​ ​

Glavna​ ​ stvar​ ​ koju​ ​ sam​ ​ shvatio​ ​ za​ ​ četiri​ ​ godine​ ​ rada​ ​ u​ ​ parlamentu jeste​da​ ​ volim​ ​ da​ ​ radim​ ​ sa​ ​ ljudima​ ​ i​ ​ za​ ​ ljude​ ​ i​ ​ to​ ​ je​ ​ sasvim​ ​ promenilo​ ​ moj​ ​ životni​ ​ put.​ ​ Kada sam​ ​ upisao​ ​ prirodno-matematički​ ​ smer​ ​ u​ ​ gimnaziji,​ ​ bio​ ​ sam​ ​ siguran​ ​ da​ ​ ću​ ​ se​ ​ u​ ​ životu​ ​ baviti brojkama,​ ​ ali​ ​ me​ ​ je​ ​ ovo​ ​ životno​ ​ iskustvo​ ​ preusmerilo​ ​ na​ ​ prava.​ ​ O​ ​ tome​ ​ šta​ ​ sam​ ​ sve​ ​ naučio za​ ​ ovih​ ​ nekoliko​ ​ godina​ ​ mogao​ ​ bih​ ​ da​ ​ napišem​ ​ knjigu,​ ​ ali​ ​ najbitnije​ ​ je​ ​ da​ ​ naučite​ ​ kako​ ​ da radite​ ​ sa​ ​ ljudima.​ ​ Uzalud​ ​ kasnije​ ​ i​ ​ fakultet​ ​ i​ ​ kvalitet​ ​ ako​ ​ ne​ ​ umete​ ​ da​ ​ funkcionišete​ ​ kao​ ​ deo tima.

Privatna arhiva
Privatna arhiva

4.​ ​ Otkrij​ ​ nam​ ​ kada​ ​ si​ ​ postao​ ​ delegat​ ​ Evropskog​ ​ parlamenta​ ​ za​ ​ mlade​ ​ i​ ​ otkuda​ ​ interesovanje za​ ​ baš​ ​ ovakav​ ​ tip​ ​ edukacije?


U​ ​ drugom razredu​ srednje​ ​ škole​ ​ profesorka​ ​ psihologije​ ​ mi​ ​ je​ ​ preporučila​ ​ da​ ​ se​ ​ prijavim​ ​ za​ ​ „neku konferenciju“​ ​ koje​ ​ će​ ​ biti​ ​ održana​ ​ narednog​ ​ vikenda​ ​ u​ ​ našoj​ ​ školi.​ ​ Nisam​ ​ ni​ ​ slutio​ ​ šta​ ​ me čeka.​ ​ Na​ ​ svojoj​ ​ prvoj​ ​ regionalnoj​ ​ konferenciji,​ ​ aprila​ ​ 2014.​ ​ godine,​ ​ shvatio​ ​ sam​ ​ da​ ​ postoje društvene,​ ​ ekološke​ ​ i​ ​ mnoge​ ​ druge​ ​ teme​ ​ o​ ​ kojima​ ​ bih​ ​ voleo​ ​ da​ ​ učim​ ​ i​ ​ debatujem.​ ​ 


U poverenju,​ ​ nisam​ ​ se​ ​ najbolje​ ​ pokazao​ ​ kao​ ​ delegat​ ​ na​ ​ tom​ ​ zasedanju.​ ​

Mislio​ ​ sam​ ​ da​ ​ mogu da​ ​ se​ ​ popravim​ ​ pa​ ​ sam​ ​ se​ ​ zato​ ​ prijavio​ ​ na​ ​ nacionalnu​ ​ konferenciju,​ ​ a​ ​ tu​ ​ sam​ ​ se​ ​ tek​ ​ slabo pokazao.​ ​ Želeo​ ​ sam​ ​ da​ ​ odustanem​ ​ jer​ ​ sam​ ​ mislio​ ​ da​ ​ tako​ ​ nešto​ ​ nije​ ​ za​ ​ mene,​ ​ ali​ ​ sam​ ​ zbog jednog​ ​ govora​ ​ na​ ​ završnom​ ​ delu​ ​ skupštine​ ​ ipak​ ​ ostao​ ​ u​ ​ organizaciji.

5.​ ​ S​ ​ obzirom​ ​ na​ ​ to​ ​ da​ ​ već​ ​ godinama​ ​ učestvuješ​ ​ na​ ​ brojnim​ ​ zasedanjima​ ​ u​ ​ zemlji​ ​ i inostranstvu,​ ​ podeli​ ​ sa​ ​ nama​ ​ da​ ​ li​ ​ ti​ ​ je​ ​ neko​ ​ zasedanje​ ​ ostalo​ ​ u​ ​ naročitom​ ​ sećanju​ ​ i​ ​ šta​ ​ je ono​ ​ najlepše​ ​ u​ ​ vezi​ ​ sa​ ​ zasedanjima​ ​ koja​ ​ Evropski​ ​ parlament​ ​ mladih​ ​ organizuje?


Jedno​ ​ od​ ​ mojih​ ​ omiljenih​ ​ zasedanja​ ​ jeste​ ​ Internacionalni​ ​ forum​ ​ u​ ​ Jerevanu​ ​ na​ ​ kojem​ ​ sam učestvovao​ ​ kao​ ​ novinar.​ ​ Sam​ ​ put​ ​ do​ ​ tamo​ ​ je​ ​ priča​ ​ za​ ​ sebe​ ​ jer​ ​ sam​ ​ morao​ ​ da​ ​ letim​ ​ jako čudnim​ ​ pravcem​ ​ da​ ​ bih​ ​ došao​ ​ do​ ​ zemlje​ ​ koja​ ​ i​ ​ nije​ ​ tako​ ​ daleko,​ ​ pa​ ​ sam​ ​ tako​ ​ obišao aerodrome​ ​ u​ ​ Moskvi,​ ​ Rimu,​ ​ Parizu​ ​ i​ ​ Skoplju.​

​Jermenija​ ​ će​ ​ uvek​ ​ ostati​ ​ u​ ​ mom​ ​ sećanju​ ​ jer​ ​ je to​ ​ zemlja​ ​ koja​ ​ odiše​ ​ jednom​ ​ jedinstvenom​ ​ energijom ​ i​ ​ ima​ ​ specifičan​ ​ duh.​

Ipak​ ​ ono​ ​ po čemu​ ​ pamtite​ ​ zasedanje​ ​ jesu​ ​ ljudi.​ ​ Nešto​ ​ jako​ ​ lepo​ ​ u​ ​ vezi​ ​ sa svakim​ ​ zasedanjem​ ​ jeste​ ​ to​ ​ što imate​ ​ prilike​ ​ da​ ​ upoznate​ ​ nekoga​ ​ sebi​ ​ jako​ ​ sličnog​ ​ ko​ ​ dolazi​ ​ iz​ ​ neke​ ​ druge​ ​ države​ ​ i​ ​ sasvim drugačije​ ​ sredine.​ ​ ​ ​ Sa​ ​ druge​ ​ strane​ ​ jako​ ​ je​ ​ tužno​ ​ što​ ​ kada​ ​ prođe​ ​ zasedanje​ ​ svako​ ​ se​ ​ vraća svojoj​ ​ kući.​ ​ Najlepše​ ​ je,​ ​ zapravo,​ ​ kada​ ​ tu​ ​ osobu​ ​ sretnete​ ​ ponovo​ ​ na​ ​ nekom​ ​ zasedanju​ ​ na sasvim​ ​ drugom​ ​ kraju​ ​ Evrope.​ ​ Taj​ ​ osećaj​ ​ vas​ ​ veže​ ​ za​ ​ organizaciju​ ​ i​ ​ ne​ ​ ostavlja​ ​ vas​ ​ na​ ​ miru. Samo​ ​ čekate​ ​ kada​ ​ ćete​ ​ otputovati​ ​ na​ ​ sledeću​ ​ destinaciju​ ​ i​ ​ ponovo​ ​ sresti​ ​ drugove.

6.​ ​ Kako​ ​ je​ ​ Evropski​ ​ parlament​ ​ mladih​ ​ svakako​ ​ odličan​ ​ primer​ ​ za​ ​ neformalno​ ​ obrazovanje mladih​ ​ i​ ​ ambicioznih​ ​ ljudi,​ ​ možeš​ ​ li​ ​ nam​ ​ reći​ ​ u​ ​ čemu​ ​ bi​ ​ najviše​ ​ istakao​ ​ značaj​ ​ ovakve​ ​ vrste obrazovanja​ ​ danas​ ​ i​ ​ koja​ ​ je​ ​ prednost​ ​ neformalnog​ ​ u​ ​ odnosu​ ​ na​ ​ formalno​ ​ obrazovanje?


Da​ ​ se​ ​ odmah​ ​ razumemo,​ ​ mišljenja​ ​ sam​ ​ da​ ​ formalno​ ​ obrazovanje​ ​ mora​ ​ biti​ ​ primarno​ ​ ali​ ​ isto tako​ ​ mislim​ ​ da​ ​ nikada​ ​ ne​ ​ može​ ​ biti​ ​ savršeno.​ ​ Tu​ ​ neformalno​ ​ obrazovanje​ ​ stupa​ ​ na​ ​ scenu​ ​ jer ono​ ​ kao​ ​ takvo​ ​ rešava​ ​ mnoge​ ​ nedostatke​ ​ i​ ​ pruža​ ​ mnogo​ ​ više​ ​ šansi​ ​ sa​ ​ mnogo​ ​ manje​ ​ uloženih resursa.​ ​ Formalno​ ​ obrazovanje​ ​ je​ ​ skupo,​ ​ a​ ​ dosta​ ​ se​ ​ sporo​ ​ prilagođava​ ​ potrebama​ ​ omladine i​ ​ društva.​ ​ 


Neformalno​ ​ obrazovanje​ ​ je​ ​ mesto​ ​ za​ ​ učenje​ ​ svih​ ​ onih​ ​ veština​ ​ kojima​ ​ nikada nećemo​ ​ biti​ ​ naučeni​ ​ u​ ​ školi.​ ​ Predstavnici​ ​ neformalnog​ ​ obrazovanja​ ​ su​ ​ velika​ ​ pomoć​ ​ i predstavnici​ ​ formalnog​ ​ obrazovanja​ ​ to​ ​ moraju​ ​ shvatiti.​ ​ Smatram​ ​ da​ ​ država​ ​ treba​ ​ da​ ​ pruži punu​ ​ podršku​ ​ svim​ ​ subjektima​ ​ koji​ ​ teže​ ​ tome​ ​ da​ ​ kao​ ​ organizovana​ ​ grupa​ ​ doprinose neformalnom​ ​ obrazovanju.​ ​ Ovo​ ​ jedino​ ​ može​ ​ biti​ ​ sprovedeno​ ​ u​ ​ delo​ ​ neposrednim​ ​ radom​ ​ i potpunom​ ​ posvećenošću​ ​ mladih​ ​ i​ ​ onih​ ​ koji​ ​ se​ ​ o​ ​ njihovoj​ ​ budućnosti​ ​ pitaju.​ ​ Stanje neformalnog​ ​ obrazovanja​ ​ u​ ​ Srbiji​ ​ je​ ​ veoma​ ​ dobro,​ ​ a​ ​ rekao​ ​ bih​ ​ pre​ ​ svega​ ​ zbog​ ​ ogromnog napora​ ​ mladih,​ ​ ali​ ​ i​ ​ zbog​ ​ ogromnog​ ​ rada​ ​ i​ ​ truda​ ​ Krovne​ ​ organizacije​ ​ mladih​ ​ Srbije​ ​ koji​ ​ je​ ​ za svaku​ ​ pohvalu.

Privatna arhiva
Privatna arhiva

7.​ ​ Na​ ​ koji​ ​ način​ ​ srednjoškolci​ ​ koji​ ​ ovo​ ​ čitaju​ ​ mogu​ ​ da​ ​ postanu​ ​ deo​ ​ Evropskog​ ​ parlamenta mladih​ ​ Srbije?

U​ ​ proleće​ ​ svake​ ​ godine​ ​ EPMS​ ​ organizuje​ ​ nekoliko​ ​ regionalnih​ ​ konferencija,​ ​ a​ ​ ove​ ​ godine nadamo​ ​ se​ ​ i​ ​ lokalnih​ ​ konferencija​ ​ u​ ​ manjim​ ​ gradovima​ ​ u​ ​ Srbiji.​ ​ Kao​ ​ kruna​ ​ svih​ ​ ovih konferencija​ ​ stoji​ ​ nacionalna​ ​ konferencija​ ​ koja​ ​ će​ ​ biti​ ​ održana​ ​ početkom​ ​ jula​ ​ u​ ​ Novom​ ​ Sadu. Da​ ​ bi​ ​ neko​ ​ postao​ ​ član​ ​ naše​ ​ organizacije​ ​ potrebno​ ​ je​ ​ da​ ​ učestvuje​ ​ na​ ​ jednoj​ ​ od​ ​ regionalnih ili​ ​ lokalnih​ ​ konferencija,​ ​ a​ ​ kasnije​ ​ i​ ​ na​ ​ nacionalnoj​ ​ konferenciji​ ​ nakon​ ​ čijeg​ ​ završetka​ ​ svaki učesnik​ ​ postaje​ ​ punopravni​ ​ član​ ​ organizacije.​ ​ Sve​ ​ detalje​ ​ možete​ ​ saznati​ ​ na​ ​ Facebook stranicama​ ​ (European​ ​ Youth​ ​ Parliament​ ​ Serbia​ ​ i​ ​ Regional​ ​ Sessions​ ​ of​ ​ EYP​ ​ Serbia). Nemojte​ ​ se​ ​ ustučavati​ ​ da​ ​ pošaljete​ ​ poruku​ ​ za​ ​ bilo​ ​ kakvo​ ​ pitanje​ ​ koje​ ​ imate​ ​ jer​ ​ će​ ​ vam najbrže​ ​ moguće​ ​ odgovoriti​ ​ naš​ ​ tim​ ​ komunikacija.

8.​ ​ Za​ ​ kraj,​ ​ reci​ ​ nam​ ​ šta​ ​ bi​ ​ poručio​ ​ svim​ ​ mladim​ ​ ljudima​ ​ danas​ ​ –​ ​ postoji​ ​ li​ ​ neka​ ​ tajna​ ​ za ostvarivanje​ ​ snova​ ​ i​ ​ ciljeva​ ​ koju​ ​ bi​ ​ mogao​ ​ da​ ​ im​ ​ otkriješ?


Mladi​ ​ imaju​ ​ svoja​ ​ interesovanja​ ​ i​ ​ želje​ ​ za​ ​ promenom.​ ​ Nije​ ​ bitno​ ​ koja​ ​ su​ ​ ti​ ​ interesovanja,​ ​ bitno je​ ​ da​ ​ nađeš​ ​ put​ ​ kako​ ​ da​ ​ radiš​ ​ na​ ​ njima.​ ​ Uvek​ ​ treba​ ​ proveriti​ ​ da​ ​ li​ ​ postoji​ ​ organizacija​ ​ koja​ ​ se bave​ ​ time​ ​ na​ ​ čemu​ ​ ti​ ​ želiš​ ​ da​ ​ radiš.​ ​ Ne​ ​ postoji?​ ​ Onda​ ​ se​ ​ osvrni​ ​ oko​ ​ sebe​ ​ i​ ​ vidi​ ​ da​ ​ li​ ​ oko​ ​ tebe postoje​ ​ individue​ ​ koja​ ​ žele​ ​ da​ ​ rade​ ​ na​ ​ istoj​ ​ stvari​ ​ kao​ ​ i​ ​ ti.​ ​ Ni​ ​ njih​ ​ nema?​ ​ Znam​ ​ da​ ​ je​ ​ teško,​ ​ ali onda​ ​ počni​ ​ sam.​ ​ To​ ​ što​ ​ si​ ​ sam​ ​ nikako​ ​ nije​ ​ razlog​ ​ za​ ​ odustajanje.​ ​


Ostvarivanje​ ​ snova​ ​ počinje tamo​ ​ gde​ ​ prestajemo​ ​ da​ ​ pravimo​ ​ izgovore​ ​ za​ ​ svoje​ ​ greške​.​ ​ Moramo​ ​ da naučimo​ ​ da​ ​ greške​ ​ nisu​ ​ loše​ ​ i​ ​ da​ ​ ćemo​ ​ iz​ ​ svake​ ​ greške​ ​ naučiti​ ​ mnogo​ ​ više​ ​ nego​ ​ onda​ ​ kada sve​ ​ uradimo​ ​ kako​ ​ treba.​ ​ Našim​ ​ aktivnostima​ ​ doprinosimo​ ​ unapređenju​ ​ zajednice,​ ​ ali istovremeno​ ​ radimo​ ​ na​ ​ ličnom​ ​ razvoju.​ ​ Mladi​ ​ se​ ​ stalno​ ​ žale​ ​ kako​ ​ imaju​ ​ previše​ ​ slobodnog vremena,​ ​ a​ ​ ne​ ​ znaju​ ​ kako​ ​ da​ ​ ga​ ​ iskoriste.​ ​ Iskoristi​ ​ postojeće​ ​ ili​ ​ sam​ ​ sebi​ ​ stvori​ ​ šansu,​ ​ nemoj imati​ ​ slobodnog​ ​ vremena.​ ​ Zoran​ ​ Kostić​ ​ Cane​ ​ kaže​ ​ „Ko​ ​ ništa​ ​ ne​ ​ radi​ ​ u​ ​ ništa​ ​ se​ ​ pretvori“.​ ​ Ne dozvoli​ ​ sebi​ ​ da​ ​ tvoja​ ​ mladost​ ​ bude​ ​ jedno​ ​ ništa.​ ​ Pokreni​ ​ se!