Nove master studije na Filozofskom u NS

Foto: RTV

Master akademske studije - socijalni rad

Ovaj master mogu upisati studenti koji su nakon osnovnih akademskih studija stekli 240 ESPB bodova, međutim, studenti koji nisu završili osnovne akademske studije socijalni rad, odnosno, studenti sa srodnih oblasti, mogu upisati master nakon polaganja diferencijalnih ispita. Pod srodnim oblastima podrazumevaju se: sociologija, psihologija, andragogija i pedagogija.

Master akademske studije socijalnog rada osposobljavaju za: identifikovanje, elaboriranje i kritičko sagledavanje savremenih problema u oblasti socijalne zaštite i njihovo uspešno samostalno rešavanje, korišćenjem specifičnih znanja i sposobnosti. Predmeti koje ovaj master pruža su: Ljudsko ponašanje u socijalnom okruženju, Kvantitativna i kvalitativna istraživanja i izborne predmete, kao što su: Psihologija nasilja, Psihodrama, Inkluzivno obrazovanje itd.

Master akademske studije - Sociologija u socijalnoj zaštiti

Vrsta znanja i sposobnosti koje se proveravaju pri upisu odgovaraju prirodi studijskog programa i način te provere odgovara karakteru studijskog programa i objavljuje se u konkursu. Koordinator programa, Marko Škorić je za iSerbia objasnio da, student koji masterira Socijalni rad dobija diplomu mastera socijalnog rada, a master Sociologija u socijalnoj zastiti je sociološki master i ti studenti su sociolozi, koji su se specijalizovali za rad u domenu socijalne zaštite, a koji pripada sociolozima. To su mahom analitički poslovi koji se tiču planiranja i razvoja.

Liderstvo u obrazovanju

U okviru Tempus projekta „Master program Liderstvo u obrazovanju”, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, akreditovao je master akademske studije Liderstvo u obrazovanju sa ciljem da se poboljšaju učenička postignuća u Srbiji kroz unapređenje profesionalnih kompetencija direktora i drugih lidera u insititucijama obrazovanja.

rsz_sninkovic.png

Foto: doc. dr Mlađen Jovanović - Stefan Ninković

Stefan Ninković, asistent na Odseku za pedagogiju, izjavio je za iSerbia koje su najveće prednosti ovog mastera. „Najvažnija prednost master programa Liderstvo u obrazovanju se odnosi na njegovu usklađenost sa specifičnim potrebama sistema vaspitanja i obrazovanja u Srbiji. Druga važna prednost ovog studijskog programa je u tome što nije namenjen samo direktorima i pomoćnicima direktora škola, nego i stručnim saradnicima, nastavnicima i vaspitačima, ali i zaposlenima u lokalnoj samoupravi, školskim upravama i nevladinom sektoru, kao i drugima koji imaju liderske aspiracije”, objašnjava Ninković.

Program je usklađen sa „Pravilnikom o standardima kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja” i dokumentom „Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine”. Ova strategija predviđa izgrađivanje sistema specifične obuke direktora za složene uloge koje ima, kao i izgrađivanje sistema stalnog profesionalnog usavršavanja direktora. Takođe, u istraživanju, obavljenom u sklopu TEMPUS projekta „Master program Liderstvo u obrazovanju”, ispitane su potrebe 200 direktora osnovnih i srednjih škola širom Srbije i mišljenje preko 60 direktora, nastavnika i stručnih saradnika u fokus grupama.

Više informacija o novim studijskim programima možete pronaći na sajtu Filozofskog fakulteta.