Počinje najveći književni festival na Balkanu!
Photoangel - Freepik.com

Dvanaesti Međunarodni novosadski književni festival je u dosadašnjem trajanju predstavio preko 800 pesnika i knjiženika (od proznih pisaca do kritičara i filozofa), preko 150 prevodilaca i oko 150 muzičara postajući jedan od najkvalitenijih književnih događaja u Srbiji i u regionu. Svake godine festival okuplja od 1500 do 2000 posetilaca, predstavljajući Novi Sad kao grad sa izuzetno književnom kulturom.


Oko 20 stra­nih pi­sa­ca (iz En­gle­ske, Fran­cu­ske, Ne­mač­ke, Ru­si­je, Polj­ske, Italije, Ma­đa­r­ske, Ru­mu­ni­je, Danske, Slovačke i dr) i pre­ko 30 iz Sr­bi­je nastupiće su u središnjim programima Festivala. U proces će biti uključeno 15 pre­vo­di­la­ca, učestvovaće i oko 30 mu­zi­ča­ra. Gost festivala biće Švedska.


Švedska poezija će biti predstavljena u svečanoj sali SANU/ ili u Gradskoj biblioteci/ u Novom Sadu. Biće objavljena i Antologija savremene švedske poezije ( dvanaest pesnika) u izboru An Lingebrand . Svaki pesnik u antologiji biće predstavljen sa 10 pesama u prevodu naših prevodilaca Nikola Perišić, Dejan Kuprešanin, Milena Podolšak i Valentina Klinko Zečević.


Biće or­ga­ni­zo­va­no dijaloško predstavljanje pisaca u kafeu Absolut u Zmaj Jovinoj. Razgovore će voditi kritičari i prevodioci Zoran Đerić, Dragan Babić, Duška Radivojević i Milica Stanković.


Dvanaesti put će biti uru­če­na Me­đu­na­rod­na na­gra­da za knji­žev­nost No­vi Sad. U okvi­ru fe­sti­va­la je biće do­de­lje­na 57. Bran­ko­va na­gra­da u Srem­skim Kar­lov­ci­ma, u sve­ča­noj sa­li Ma­gi­stra­ta/ ili u Gradskoj biblioteci.

Na Festivalu tokom četiri dana održaće se preko 30 književnih i muzičkih programa (pretežno mladih novosadskih muzičara), uz prisustvo oko 2000 poštovalaca književnosti.


Reprezentativni izbor autorskih priloga, od poezije do kritičkih radova, realizovan na Festivalu, biće objavljen u dve sveske Zlatne grede.

Biće štampan Katalog festivala, plakate, zastave. U Zmaj Jovinoj biće postavljeno preko 25 zastava a u izlogu Biblioteke grada Novog Sada biće postavljen video bim na kome će biti emitovani sadržaji i program Festivala.


Festival u punoj meri ostvaruje svoje ciljeve omogućujući proširivanje i bogaćenje kulturnih veza sa svetom.

Srđan Srđanov
Srđan Srđanov