Poseti konferenciju „Klikom do samostalnosti“
Dečije selo

Projekat će nastojati da kod mladih razvije svest o mogućnostima i nužnostima praćenja trendova na tržištu rada,  procesu stalnog učenja  i  usavršavanja, ali i prilagođavanja kretanjima i potrebama na globalnom tržištu, kao i činjenicu da, čak i u Srbiji, sve veći broj kompanija, delimično ili u potpunosti, svoje poslovanje obavlja u e-okruženju.


Klikom do samostalnosti je inovativni model koji kombinuje različite pristupe i metode rada iz oblasti inovativne pedagogije, e-obrazovanja, e-zapošljavanja, stručne prakse i mentoringa sa ciljem da podigne  kapacitete, motiviše, te podstakne mlade iz Dečijeg sela da u procesu traženja zaposlenja uključe i mogućnosti koje pruža internet.


25-oro mladih iz Dečijeg sela, će nakon teorijskog dela onlajn obuke iz  osnova IKT administracije, imati mogućnost da primene stečena znanja i veštine kroz praktičan rad u kompanijama koje su članovi partnersko mentorske mreže. Tokom projekta mlade će pratiti, motivisati, usmeravati i podržavati mentori koji će proći posebno struktuiranu obuku  za  rad  sa  mladima  iz  socijalnog  ugroženih  kategorija,  upravo kako  bi  u potpunosti na najbolji način mogli da odgovore na potrebe mladih iz Dečijeg sela.


Otvoren pristup onlajn platformi–besplatna obuka i sve neophodne informacije u vez i sa  (samo)zapošljavanjem  u  e-okruženju biće  omogućen zainteresovanim pojedincima po završetku projekta.


„Klikom do samostalnosti–kroz Dečije selo u virtuelni svet“ se  realizuje  u  okviru projekta „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike  u  Republici  Srbiji  sa  fokusom  na politiku  zapošljavanja  i  povećanja zapošljivosti mladih“ („Inicijativa za zapošljavanje mladih“) koji je deo šireg programa kojeg finansijski podržava
Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation –SDC) pod nazivom „Znanjem do posla –E2E“. Tim za  socijalno  uključivanje  i  smanjenje  siromaštva sprovodi  projekat  u  saradnji  sa Ministarstvom  prosvete,  nauke  i  tehnološkog  razvoja,  Ministarstvom  za  rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom omladine i sporta. Realizaciju „Klikom do samostalnosti – kroz Dečije selo u virtuelni svet“ je podržao i Grad Novi Sad, Gradska uprava za sport iomladinu, Kancelarija za mlade.


Projekat  sprovodi Centar za edukaciju, istraživanje i razvoj – CEIR u saradnji  sa Dečijim selom „Dr Milorad Pavlović“ iz Sremske Kamenice i Spescom Consluting Novi Sad.

Dečije selo
Dečije selo