Večeras će se održati prvi koncert u mraku!
Koncert u mraku

Koncert „U svetlosti tame” je prvi koncert koji će se dogoditi u potpunom mraku. Ideja koncerta je da imamo isti osećaj kao naše kolege, prijatelji ili sugrađani koji ne mogu da vide, da osetimo kako izgleda njihova „zvučna slika”. Na sceni će zajedno biti umetnici sa i bez invaliditeta.


Na koncertu će nastupati pijanisti Uglješa Brkljaš i Dušan Sretović, harfistkinja Gorana Ćurgus, čembalistkinja Olga Petrović, mecosopran Nataša Jović Trivić i Gudači Svetog Đorđa.


Kada sviram, imam utisak kao da vladam vremenom, kao da sam u nekoj drugoj dimenziji. Svaki put se trudim da svojom muzikom utičem na publiku da i oni to osete, rekao je Uglješa Brkljaš za portal 025 info.


Portal Montenegrina
Portal Montenegrina

Učestvovao je na brojnim međunarodnim takmičenjima, a prve nagrade osvojio više puta na Takmičenju mladih pijanista u Zrenjaninu, Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije, Republičkom takmičenju, Festivalu mladih pijanista u Šapcu, kao i specijalne nagrade na drugim takmičenjima. Svoj prvi solistički koncert održao je s nepunih četrnaest godina u Apatinu.

Go­ra­na Ćur­gus ro­đe­na je 1976. go­di­ne u Be­o­gra­du. Za­vr­ši­la je Mu­zič­ku ško­lu „Mo­kra­njac“, di­plo­mi­ra­la je 2000. go­di­ne na Fa­kul­te­tu mu­zič­ke umet­no­sti u Be­o­gra­du. Ma­gi­stri­ra­la je 2008. Stal­no je za­po­sle­na kao so­lo har­fist­ki­nja Narod­nog po­zo­ri­šta u Be­o­gra­du od 2001.go­di­ne.


Na­ta­ša Jo­vić Tri­vić, pr­va­ki­nja Ope­re Na­rod­nog po­zo­ri­šta u Be­o­gra­du, rođe­na je u Ba­nja­lu­ci gde je za­vr­ši­la ni­žu i sred­nju mu­zič­ku ško­lu.  Go­di­ne 1992. upi­sa­la je Fa­kul­tet mu­zič­ke umet­no­sti, od­sek so­lo-pe­va­nje, u kla­si prof. Rad­mi­le Ba­ko­če­vić u či­joj je kla­si di­plo­mi­ra­la 1996. go­di­ne i ma­gi­stri­ra­la 1999. go­di­ne.


Gudači Svetog Đorđa je kamerni orkestar osnovan je 1992. godine, na inicijativu grupe bivših učenika Škole za muzičke talente iz Ćuprije i profesora Petra Ivanovića.


Dušan Sretović je završio klavirski odsek niže muzičke škole „Josip Slavenski“ u klasi prof. Maje Vuković. Nastavio je školovanje u istoj školi i klasi, i ove školske godine završava IV razred klavirskog odseka, a teoretski odsek iste škole je završio školske 2012/2013.


Upotpunimo ovaj događaj, „uđimo u cipele” slepih ljudi koji nemaju isti osećaj za muziku kao i mi i otkrijmo da li pomoću zvuka možemo da „vidimo”?

Karte za koncert mogu se nabaviti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.

MOTO: Gorana Ćurgus
MOTO: Gorana Ćurgus